Navigace

Obsah

Informace k novele zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, dopadající na osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) tohoto zákona

Seznam katastrálních území s průměrnými cenami zemědělských pozemků 2020

LETÁK - Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018

LETÁK - Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018

Seznam s uvedením cen zemědělských pozemků a koeficientů obcí pro rok 2017

Seznam s uvedením cen zemědělských pozemků a koeficientů obcí pro rok 2016

Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu - bankovní účty FÚ pro placení vybraných daní

Informace pro občany: placení vybraných druhů daní prostřednictvím poštovní poukázky

 

Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2019

Veřejná vyhláška FÚ - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu

Informace o výši daně je možné získat u správce daně na příslušném Územním pracovišti a to nejdříve v měsíci březnunebo je možné počkat na složenky, které budou rozesílány postupně v průběhu měsíce května 2019.

Složenky budou  v roce 2019 rozesílány fyzickým osobám, budou mít oddělitelnou část (tzv. alonž), na níž budou uvedeny následující údaje:

- celková výše daně na rok 2019 (pozor, nutno přepsat výši daně z alonže na složenku !!! )

- termíny splatnosti ( daň nad 5 000 Kč ve dvou stejných splátkách)

- stav daňového účtu poplatníka, tj. případný přeplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitých věcí

- spravující územní pracoviště, kde má poplatník uložen daňový spis

Složenky budou rozesílány postupně tak, aby poslední z nich byly doručeny nejpozději do 25. května 2019.

Informace finanční správy, týkající se osvobození pozemků podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí. Výklad tohoto ustanovení zákona téměř neumožňuje osvobození pozemků vedených v KN jako ostatní plocha – neplodná půda.

Ing. Kateřina Pomajbíková, vedoucí oddělení FÚ Zábřeh

Číslo účtu pro placení daně z nemovitých věcí:

7755-47623811/0710

VS - rodné číslo nebo IČ

KS - 1148 – bezhotovostní platba

1149 – platba složenkou

Nově budou v roce 2018 fyzickým osobám, které mají zřízenu datovou schránku typu 30 nebo 40, zasílány „Informace o daňové povinnosti“.

Informace k Dani z nemovitých věcí ( DNV) na rok 2017

Od zdaňovacího období roku 2017 je připravena nová služba pro poplatníky, spočívající v zasílání údajů pro placení daně prostřednictvím e-mailu – bližší informace jsou uvedeny v přiloženém letáku, žádost k zavedení této služby je možné si vyzvednout u správce daně.

K jiným změnám u DNV nedošlo.

Informace k nové službě - e-mail.

ŽÁDOST ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

 

Informace k Dani z nabytí nemovitých věcí (DNNV) od 1. 

Listopadu 2016

Zákonem č. 254/2016 Sb. došlo k novele zákonného opatření senátu č. 340/2013 o dani z nabytí nemovitých věcí.

Nejzákladnější změny:

§1 Poplatníkem DNNV je NABYVATEL ( bez jakékoliv výjimky)

§6 odst.1 písm.c) – Od DNNV jsou osvobozeny územní samosprávní celky nebo dobrovolné svazky

obcí. Tyto nepodávají ani daňové přiznání dle § 40.

§13 odst.2 ) Sjednaná cena – při stanovení sjednané ceny dochází ke změně v případě nabytí vlastnického

práva k nemovité věci směnnou smlouvou – dále navazuje na § 14 odst.2.

Otázka směnné smlouvy je specifická a bližší informace získá poplatník z Pokynů k 

vyplnění přiznání k DNNV.

§ 36 odst.2) Znalecký posudek – jako příloha k přiznání se nevyžaduje v případě, je-li nabytí nemovitých věcí

osvobozeno od DNNV.

Nabývací hodnota musí být doložena buďto Znaleckým posudkem nebo podklady

ke stanovení směrné hodnoty ( je-li možné ji dle § 15 použít ). Toto se týká všech

nemovitých věcí, tzn. i pozemků bez trvalých porostů ( dosud bylo možné stanovit

nabývací hodnotu vlastním výpočtem dle oceňovací vyhlášky).

Zpracovala: Ing. Marcela Mikesková

 

INFORMACE O MOŽNOSTI PLACENÍ DANĚ PROSTŘEDNICTVÍM SIPO

FORMULÁŘ - oznámení o platbě prostřednictvím SIPO

Oznámení o DOKONČENÍ OBNOVY KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU (DIGITALIZACE) a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí ZDE KE STAŽENÍ