Navigace

Obsah

Územní plán obce Horní Studénky byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj.

Celková  výše obdržené dotace činí:  159.720,- Kč

 

Územní plán Horní Studénky byl vydán

Zastupitelstvem obce Horní Studénky dne 14. 6. 2018

a nabyl účinnosti 2.7.2018

 

Územní plán Horní Studénky - textová část

A.2.1 Výkres základního členění území

A.2.2 Hlavní výkres

A.2.3 Dopravní a technická infrastruktura - energetika a spoje

A.2.4 Technická infrastruktura - vodní hospodářství

A.2.5 Koncepce uspořádání krajiny

A.2.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Odůvodnění Územního plánu Horní Studénky - textová část

B.2.1 Širší vztahy

B.2.2 Koordinační výkres

B.2.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu