Navigace

Obsah

Seznam s uvedením cen zemědělských pozemků a koeficientů obcí pro rok 2017

Seznam s uvedením cen zemědělských pozemků a koeficientů obcí pro rok 2016

Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu - bankovní účty FÚ pro placení vybraných daní

Informace pro občany: placení vybraných druhů daní prostřednictvím poštovní poukázky

 

Informace k Dani z nemovitých věcí ( DNV) na rok 2017

Od zdaňovacího období roku 2017 je připravena nová služba pro poplatníky, spočívající v zasílání údajů pro placení daně prostřednictvím e-mailu – bližší informace jsou uvedeny v přiloženém letáku, žádost k zavedení této služby je možné si vyzvednout u správce daně.

K jiným změnám u DNV nedošlo.

Jen pro informaci uvádím, že v r. 2016 došlo k digitalizaci v následujících k.ú.:

Štíty – město, Heroltice u Štítů, Štíty Hamerské, Zvole u Zábřeha – část 35%

(V územní působnosti ÚP v Zábřehu není digitalizované pouze k.ú. Rohle ).

Informace k nové službě - e-mail.

ŽÁDOST ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

I v roce 2017 budou rozesílány fyzickým osobám složenky s oddělitelnou částí (tzv. alonží), na níž budou uvedeny následující údaje:

- celková výši daně na rok 2017 ( pozor, nutno přepsat výši daně z alonže na složenku !!! )

- výše a termíny splatnosti

- stav daňového účtu poplatníka, tj. případný přeplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitých věcí

- spravující územní pracoviště, kde má poplatník uložen daňový spis

Složenky budou rozesílány postupně tak, aby poslední z nich byly doručeny nejpozději do 25. května 2017.

Číslo účtu pro placení daně z nemovitých věcí:

7755-47623811/0710

VS -  rodné číslo nebo IČ

KS -  1148 – bezhotovostní platba

        1149 – platba složenkou

 

Informace k Dani z nabytí nemovitých věcí ( DNNV) od 1. 

Listopadu 2016

Zákonem č. 254/2016 Sb. došlo k novele zákonného opatření senátu č. 340/2013 o dani z nabytí nemovitých věcí.

Nejzákladnější změny:

§1 Poplatníkem DNNV je NABYVATEL ( bez jakékoliv výjimky)

§6 odst.1 písm.c) – Od DNNV jsou osvobozeny územní samosprávní celky nebo dobrovolné svazky

obcí. Tyto nepodávají ani daňové přiznání dle § 40.

§13 odst.2 ) Sjednaná cena – při stanovení sjednané ceny dochází ke změně v případě nabytí vlastnického

práva k nemovité věci směnnou smlouvou – dále navazuje na § 14 odst.2.

Otázka směnné smlouvy je specifická a bližší informace získá poplatník z Pokynů k 

vyplnění přiznání k DNNV.

§ 36 odst.2) Znalecký posudek – jako příloha k přiznání se nevyžaduje v případě, je-li nabytí nemovitých věcí

osvobozeno od DNNV.

Nabývací hodnota musí být doložena buďto Znaleckým posudkem nebo podklady

ke stanovení směrné hodnoty ( je-li možné ji dle § 15 použít ). Toto se týká všech

nemovitých věcí, tzn. i pozemků bez trvalých porostů ( dosud bylo možné stanovit

nabývací hodnotu vlastním výpočtem dle oceňovací vyhlášky).

  Zpracovala: Ing. Marcela Mikesková

 

INFORMACE O MOŽNOSTI PLACENÍ DANĚ PROSTŘEDNICTVÍM SIPO

FORMULÁŘ - oznámení o platbě prostřednictvím SIPO

Číslo účtu pro placení daně z nemovitých věcí:

7755-47623811/0710

VS - rodné číslo nebo IČ

KS - 1148 – bezhotovostní platba

1149 – platba složenkou

 

Oznámení o DOKONČENÍ OBNOVY KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU (DIGITALIZACE) a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí ZDE KE STAŽENÍ